Έλαβε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1973 και τα MSc και PhD από το Imperial College του University of London το 1976 και το 1984 ως υπότροφος, αντίστοιχα. Τα έτη 1973 και 1974 υπηρέτησε στο ΓΕΝ/ Δ/νση Στρατιωτικών Έργων. Τα διαστήματα 1977 έως 1981 και 1984 έως 1989 εργάσθηκε ως Μηχανικός του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε Τεχνικά έργα κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Το 1989 εντάχθηκε ως μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΠ, και έκτοτε παρείχε και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα διάνοιξης σηράγγων. Σήμερα είναι Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, και ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων. Διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος της ΣΜΜΜ, Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» και Διευθυντής του Τομέα Μεταλλευτικής. Επίσης υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώην Γενικός γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπόγειων Έργων, και Μέλος της συντακτικής επιτροπής των «Ελληνικών Οδηγιών για τη μελέτη Οδικών Σηράγγων». Έχει συγγράψει Πανεπιστημιακά συγγράμματα για τους φοιτητές, και έχει πλέον των 150 έγκριτων, κυρίως διεθνών, δημοσιεύσεων. Είναι μέλος του editorial board του TUST, και κριτής στα συναφή κύρια αγγλόφωνα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Υπήρξε επιβλέπων τριών διδακτορικών διατριβών, άνω των 60 Διπλωματικών προπτυχιακών Εργασιών, και άνω των 45 Μεταπτυχιακών εργασιών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάλυση και πειραματική επιβεβαίωση της συμπεριφοράς της Υποστήριξης Υπογείων Έργων. Ως ειδικός σύμβουλος για πάνω από 20 χρόνια στις σήραγγες, το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων εξόρυξης και υποστήριξης, και στην παρακολούθηση της σχετικής απόκρισης των υπογείων έργων, ώστε να δύναται να εκτιμάται ο βαθμός ασφάλειας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951.